Rapport: EUs implementering av FNs bærekraftsmål

EUs implementering av FNs bærekraftmål

Europakommisjonen har laget en oversikt over hvordan EUs medlemsland ligger an med implementeringen av bærekraftsmålene. EU ønsker en strategisk tilnærming for å lykkes, og peker på viktigheten av økt samarbeid mellom medlemslandene. Bærekraftsmålene skal ligge til grunn for all politikkutforming i unionen, og rapporten understreker at EU forplikter seg til å implementere samtlige mål.

Bærekraftsmålene kan kun realiseres gjennom et sterkt internasjonalt samarbeid. EU samarbeider tett med utviklingsland for å fremme gjennomføring av bærekraftsmålene. EU bistår med blant annet planlegging og budsjettering.

Status for bærekraftsmålene

EU og medlemslandene har lenge hatt et stort fokus på likestilling. I 2017 bidro EU med 25 milliarder kroner til støtte for likestilling. Likestilling skal være i fokus i all EU-lovgivning. At alle skal bli hørt, er et viktig prinsipp for hvordan EU jobber.

På 30 år har tallet på ekstremt fattige i verden blitt mer enn halvert, men verden er likevel ikke i mål.

Mange mennesker lever fremdeles under fattigdom, og i noen land øker ulikhetene. EU har styrket sin satsing på menneskelig utvikling. EU og medlemslandene har til nå bidratt med styrket helsetilbud, utdanning og sysselsetting i utviklingsland. Mobilitet og migrasjon er også tema som Kommisjonen fokuserer på, og disse knyttes opp mot bærekraftsmålene.

Klimaforandringer og bærekraftig energiproduksjon er tema som blir mer og mer aktuelle, og gjelder for samtlige land. I 2017 bidro EU og medlemslandene med 23 milliarder kroner til utviklingsland som er hardt rammet av klimaforandringer. «EUs Global Climate Change Alliance» hjelper nå utviklingsland i over 70 prosjekter. EU har også bidratt til energitilgang for omlag 40 millioner mennesker.    

Antall konflikter har økt flere steder i verden, og dette setter press på demokrati og menneskerettigheter. EU jobber mye med konfliktforebygging, fredsbygging og mekling, og har blant annet utviklet et såkalt «Early warning system» som skal kunne forutse konflikter før de oppstår.

Rapporten konkluderer med at EU har hatt en god generell utvikling, men er likevel ikke i mål med bærekraftsmålene, og at mer samarbeid må til.

For status på hver av de 17 bærekraftsmålene, kan rapporten leses i sin helhet her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning