Rapport: EUs likestillingsstrategi for LHBTIQ-personer

LGBTIQ Equality Strategy 2020-25

EU har lansert sin første LHBTIQ-strategi. Den skal styrke rettighetene til lesbiskehomofilebifiletranspersoner, interkjønnpersoner og queerpersoner (LHBTIQ)

Selv om det er gjort store fremskritt innen likestilling de siste årene, viser tall fra EUs byrå for grunnleggende rettigheter at 43% av LHBTIQ-personer føler seg diskriminert. EUs aller første LHBTIQ-strategi adresserer ulikhetene og utfordringene denne gruppen står overfor, og inkluderer en rekke målrettede tiltak for de neste fem årene, inkludert juridiske og økonomiske tiltak. Strategien har fire hovedpilarer:

Bekjempe diskriminering

EU ønsker rettslig beskyttelse av LHBTIQ-personer for å hindre diskriminering og fremme likestilling, særlig i arbeidslivet. I tillegg skal likestillingsorganer få en styrke rolle, og Kommisjonen vil presentere et regelverk som spesifikt adresserer risikoen for diskriminering i bruken av kunstig intelligens. Eksempelvis kan heteronormative algoritmer ekskludere LHBTIQ-miljøer.

Bedre sikkerhet

LHBTIQ-personer blir uforholdsmessig utsatt for hatforbrytelser, hatytringer og vold, og det er trolig store mørketall. For å harmonisere beskyttelsen av disse gruppene, ønsker Kommisjonen å utvide EUs liste over kriminelle handlinger til å også gjelde  hatkriminalitet og hatytringer. I  tillegg vil Kommisjonen gi finansiering til initiativer som er rettet mot å bekjempe hatkriminalitet, hatytringer og vold mot LHBTIQ-personer.

Beskytte rettighetene til regnbuefamilier

Grunnet forskjeller i nasjonal lovgivning, blir ikke regnbuefamilier anerkjent i alle land når de krysser landegrenser. Kommisjoner vil blant annet vurdere tiltak som sikrer gjensidig anerkjennelse av partnerskap mellom personer av samme kjønn mellom medlemslandene,

Fremme LGBTIQ-retttigheter rundt om i verden

EU vil støtte tiltak som fremmer likestilling og styrker rettighetene til LGBTIQ-personer gjennom instrumentet for naboskap, utvikling og internasjonalt samarbeid (NDICI) ordningen med bistand før tiltredelse (IPA) og fondet for asyl, migrasjon og integrering (AMIF).

Likestilling av LGBTIQ-personer skal også inkluderes i EUs poltikkutvikling. I tillegg blir medlemslandene oppfordret til å bygge videre på eksisterende god praksis og utarbeide egne handlingsplaner for likestilling av LGBTIQ-personer

Les hele strategien her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning