Rapport: EUs strategi for biologisk mangfold

Submitted by Anna Solvang on tor, 28/05/2020 - 15:57
biodiveristet bie

EU-kommisjonens nye strategi for biologisk mangfold skal bidra til å beskytte og ivareta Europas og verdens natur, og sørge for bærekraftig bruk av naturressursene. Strategien er en viktig del av vekststrategien Green Deal.

Biologisk mangfold er uunnværlig for menneskelig velferd og økosystemtjenester, men det er under sterkt press som følge av menneskelig aktivitet. Den globale bestanden av ville arter har gått ned med 60% de siste 40 årene, og en million arter er truet. EU-kommisjonens nye strategi skal bidra til å stanse tap av biologisk mangfold, og gjenopprette økosystemer og elver.

Kommisjonen har satt en rekke mål for 2030:

  • 30% av Europas land- og havområder skal få beskyttet status, og det skal etableres et trans-europeisk naturnettverk
  • Strengt vern av minimum en tredjedel av Europas beskyttede naturområder, herunder urskoger, myrområder og våtmarksområder
  • Reversere nedgangen av pollinerende insekter, og halvere antallet rødlistede arter som trues av fremmede arter
  • Øke bruken av jordbrukspraksis som fremmer biodiversitet
  • Plante tre milliarder trær
  • Etablere planer for å gjøre byer med mer enn 20 000 innbyggere grønnere

Kommisjonen vil følge opp strategien med nye lovforslag og en rekke andre initiativer. 25% av EUs budsjett er satt av til klimainnsatsen, og en betydelig del vil gå til biologisk mangfold og naturbaserte løsninger. I tillegg vil Kommisjonen mobilisere midler gjennom forskningsprogrammene.

Strategien ble lansert samtidig med en ny strategi for bærekraftig jordbruk, «Fra jord til bord» (Farm-to-fork), hvis mål er å sikre et rettferdig og bærekraftig matsystem. De to strategiene skal utfylle hverandre.

Les strategien for biologisk mangfold i sin helhet her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning