Rapport: Fornybar energi vil dekke halvparten av energibehovet vårt innen 2050

Energy Transition Outlook

DNV GL publiserte nylig sin tredje utgave av Energy Transition Outlook. Rapporten ser på prognosene for verdens energimiks frem mot 2050, i tillegg til utfordringer knyttet til klimaendringer og verdens økende energibehov. Fornybar energi vil dekke over halvparten av verdens energibehov om tre tiår, men overgangen går for sakte. Dersom vi ikke klarer å omstille oss raskere, vil det ifølge rapporten ikke være mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. For å lykkes med å begrense effektene av global oppvarming, peker DNV GL på at det trengs storskala investeringer i fornybar energi, energieffektivisering og karbonfangst-og lagring. Selskapet etterspør også større vilje fra politikere, og understreker at målene i Paris-avtalen ikke vil nås uten politisk handling og insentiver. Teknologiene som trengs for å forhindre farlige klimaendringer finnes allerede, men man får ikke utnyttet potensialet til disse uten en storstilt tverrpolitisk satsing.

Positiv, men treg utvikling

I de neste tiårene vil karboninnholdet i energimiksen reduseres betydelig og bruken av olje vil falle kraftig. Innen 2050 vil halvparten av energibehovet vårt bli dekket av fornybare energikilder, og denne overgangen vil i stor grad drives av reduserte teknologikostnader og markedskrefter. Naturgass vil overta som den største energikilden, og dette skaper gode muligheter for norsk sokkel. Rapporten sier at overgangen er økonomisk oppnåelig ettersom man i fremtiden vil bruke en mindre andel av BNP på energi. Dette frigjør midler som istedenfor kan brukes til investeringer som bidrar til å fremskynde den grønne omstillingen.

Videre er det forventet at globale utslipp vil nå en topp i 2025, men prognosene tilsier at overgangen til et grønt skifte går for sakte. Fortsetter det slik, vil den globale oppvarmingen passere 1,5 grader allerede i 2028 fordi karbonbudsjettet vil være brukt opp. Ved slutten av århundret vil temperaturøkningen være 2,5 grader, som er en grad varmere enn målet i Paris-avtalen. Det kan få alvorlige konsekvenser.

Ulike tiltak kan begrense den globale oppvarmingen

DNV GL har også laget en liste med ti tiltak som kan iverksettes for å hindre de verste konsekvensene. Disse inkluderer blant annet:

  • Betydelige investeringer i og forbedring av energinettet (1,5 milliarder dollar årlig på globalt nivå)
  • Åttedoble produksjonen av fornybar energi
  • En betydelig økning i produksjonen av elbilbatterier. Det anslås at den årlige globale etterspørselen etter elbiler vil ligge på 50 millioner innen 2030.

For mer informasjon, les rapporten i sin helhet her.

Bilde © DNV GL

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning