Rapport: Fremtidens vindkraft

Future of Wind: Deployment investment technology grid integration and socio-economic aspects (7198)

Vindkraft kan dekke 35% av verdens samlede strømbehov og sysselsette opptil 6 millioner mennesker innen 2050. Målrettede investeringer, teknologiske fremskritt og politisk vilje er helt sentralt for å kunne realisere potensiale til vindenergi. 

Utplassering av vindkraft øker kraftig globalt, og vindenergi kan være et vesentlig instrument for å oppnå klimamålene i Paris-avtalen. Dette vil derimot kreve en kraftig oppskalering av vindkapasitet på verdensbasis de neste årene. Teknologiutvikling, finansielle investeringer og målrettet politikk vil være sentrale elementer i utbredelsen av vindkraft. 

Sterk vekst for global vindkraft  

  • En økning i installert kapasitet, kombinert med økt elektrifisering kan medføre reduksjon på fjerdedel (ca. 6,3 gigatonn) av de årlige CO2 utslippene nødvendige for å nå Paris-avtalen innen 2050.  

  • Dersom man skal nå klimamålene innen 2050 må globale investeringer i vindkraft øke fra dagens nivå på 85 milliarder USD årlig til over 300 milliarder dollar årlig. Dette omfatter også investeringer knyttet til kraftproduksjon, distribusjonssystemer og energilagring.  

  • Vindkraft kan dekke mer enn en tredjedel (35%) av verdens strømbehov, hvis verdens samlede installert vindkapasitet når 6000 GW innen 2050. Dette er mer enn 10 ganger dagens nivåer, og innebærer 5000 GW onshore vindkraft og 1000 GW offshore vindkraft. 

  • Levelized cost of electricity (LCOE) for onshore vind estimeres å falle til 0.03 USD/kWh innen 2050 sammenlignet med 0.06 USD/kWh I 2018. En større reduksjon i strømpriser for offshore vindenergi er anslått til 0.07 USD/kWh innen 2050, mot 0.13 USD/kWh i 2018. Teknologiske fremskritt, stordriftsfordeler og konkurransedyktige forsyningskjeder bidrar til en slik prisreduksjon.  

Offshore vindenergi kan nå 1000 GW innen 2050 

IRENA anslår en kapasitetsøkning i vindturbiner fra gjennomsnittlig 2,6 MW i 2018 til over 5 MW innen 2050. Videre antas det at kapasiteten for offshore turbiner kan øke til 20MW de kommende årene. Flytende vindparker omtales som en “game changer” og kan utgjøre 15% av verdens samlede installerte vindkapasitet innen 2050 og produsere opptil 1000 GW. Denne utviklingen forutsetter et løpende fokus på å utvikle mer energieffektive turbiner, tårn og rotorblader, samt teknologiske fremskritt for ankringssystem og fundament.  

Asia kan stå for mer enn 60% av verdens offshore vindenergi  

Ifølge rapporten kan Asia øke sin andel av installert onshore vindkraft fra 230 GW i 2018 til over 26000 GW innen 2050. Analyser viser at Asia kan stå for mer enn 50% av all onshore vindkraft innen 2050, og over 60% av all global offshore vindkapasitet. Kina vil være ledende, med over 2525 GW kombinert offshore og onshore kapasitet innen 2050, etterfulgt av India med 443 GW.  

Fremtidig vindkraft må dra nytte av eksisterende ekspertise innenfor olje og gass 

Rapporten fastslår at global vindkraft kan sysselsette over 3.7 millioner mennesker innen 2030, og mer enn 6 millioner innen 2050. En slik økning vil kreve fokus på utdanning og kompetansehevende tiltak som vil være avgjørende for å kunne dra nytte av eksisterende ekspertise fra olje og gassindustrien. Kompetanse fra denne sektoren kan være svært nyttig i utbygging, installering, og drift av offshore vindstrukturer og fundament.  

Globale Utfordringer: behov for helhetlige løsninger, politisk initiativ og teknologisk utvikling 

Det skisseres en rekke utfordringer innenfor utviklingen av vindkraftsektoren de neste årene. Blant disse er tilgang til strømnett understreket som en vesentlig barriere, i tillegg til makroøkonomiske usikkerhet, stordriftsfordeler, tilgang til finansielle midler, og subsidier til tradisjonelle energikilder. Politiske tiltak som støtter opp under innovative forretningsmodeller og finansielle løsninger anses som å være et viktig ledd i utviklingen av global vindkapasitet.  

Rapporten kan leses her  

Artikkel fokus
Marked