Rapport: Grønn maritim – Status for omsetning, eksport, sysselsetting og investeringer

grønn maritim

Menon Economics har laget en kartlegging over salg, eksport, sysselsetting og investeringer innen grønn maritim næring. Den viser at det har vært en sterk vekst de siste fem årene.

Den grønne omsetningen var i 2018 på om lag 28 milliarder kroner, som er en tredobling fra 2014. Investeringer i energieffektivisering av flåter og landstrøm i offentlige og private havner er ikke tatt med, og tallet ville vært vesentlig høyere dersom disse var inkludert. Norske verft står for den største omsetningen (8 mrd.), etterfulgt av utstyrsprodusenter (5 mrd.), offshorerederier (4 mrd.) og teknologiske tjenesteleverandører (4 mrd.). Samtidig ble omsetningen i maritim næring som helhet redusert med 23 prosent i samme periode, og rapporten peker på strategiske tiltak og økt etterspørsel etter miljøvennlig teknologi som hovedårsak til den sterke veksten i grønn maritim.

Det er også ventet at grønn omsetning og grønne investeringer vil øke betraktelig de neste årene som følge av strengere internasjonale miljøkrav. Dersom man klarer å omstille seg raskt, har den norske næringen gode forutsetninger for å oppnå konkurransefortrinn i internasjonal skipsfart. Ser man bort i fra olje-og gassektoren, er verdiskapingen per ansatt også mye høyere for grønn maritim enn gjennomsnittet av norsk næringsliv.

Menon Economics konkluderer med at utviklingen er svært positiv, men understreker at den grønne omstillingen går for sakte dersom Norge skal nå målet om 50 % utslippsreduksjon innen 2050.

Rapporten er gjennomført på oppdrag av Eksportkreditt Norge, Norges Rederiforbund, NCE Maritime Clean Tech og Enova. Les den i sin helhet her.

Artikkel fokus
Marked