Rapport: Grønn omstart etter korona

IEA Sust. Recovery plan

Det internasjonale energibyrået (IEA) har laget en bærekraftig gjenreisingsplan som gir anbefalinger til hvordan styresmakter verden over kan bruke krisepakkene til å akselerere grønn vekst. Målet med planen er å bidra til økonomisk vekst, flere arbeidsplasser og et robust og bærekraftig energisystem.

Verdens utslipp har gått kraftig ned som følge av korona, men IEA er bekymret for at gjenåpningene vil føre til en bratt oppgang i CO2-utslipp, som var tilfellet under forrige finanskrise. Verdens land oppfordres derfor til å bruke krisepakkene strategisk, og IEA peker på at man nå har en unik mulighet til å akselerere grønn omstilling. Rapporten gir en rekke anbefalinger for perioden 2021-2023 for seks prioriterte områder: transport, industri, bygg, drivstoff, elektrisitet og fremvoksende lavutslippsteknologier. IEA foreslår blant annet at krisepakkene bør brukes til:

  • Energieffektivisering av bygninger
  • Akselerere utplasseringen av vind- og solkraftverk
  • Fremme innovasjon innen viktige teknologiområder, herunder hydrogen, CCS, batteri og små modulære reaktorer
  • Utvide og modernisere kraftnettet
  • El-mobilitet og høyhastighetsbaner
  • Energieffektivt utstyr i industrien
  • Øke tilgangen på ren energi til matlaging

Dersom alle forslagene i planen skal gjennomføres, vil det kreve offentlige og private investeringer på 3000 milliarder dollar over tre år. Ifølge rapporten vil dette gi betydelige gevinster, og planen kan blant annet bidra til å skape 9 millioner nye arbeidsplasser hvert år, redusere energirelaterte utslipp med 4,5 milliarder tonn, og gi 270 millioner flere mennesker tilgang på strøm. IEA anslår at mesteparten av de nye jobbene vil være innen bygg, kraftnett og fornybar energi.

Denne spesialrapporten er en del av IEAs årlige World Energy Outlook, og er utarbeidet i samarbeid med det internasjonale pengefondet, IMF. Les den i sin helhet her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning