Rapport: Hav og is

Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate 

FNs klimapanel har lansert en spesialrapport om hav og is, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC). Dette er den første rapporten som tar for seg effekten som klimaendringer vil ha på havet og kryosfæren. Den tre år lange undersøkelsen som oppsummeres i rapporten ser på de skadelige innvirkningene klimaendringer har på verdenshavene, kystregioner, polare iskapper og fjelløkosystemer.

Som resultat av klimaendringene krymper kryosfæren, og med fortsatt høye utslipp vil reduksjonen akselerere. I høyfjellet og polare områder vil verdifulle arter gå tapt, og tilgang på ferskvann kan bli kritisk når kryosfæren forandres. Klimaendringene vil påvirke hele jordens befolkning, men særlig de som lever langs kysten, i Arktis eller i høye fjellområder. Det vil ikke bare bli dyrt, det vil også ha enorme menneskelige kostnader om tiltak ikke iverksettes.

Havet er varmere, surere og mindre produktivt

Som følge av klimagassutslipp har den globale oppvarmingen allerede nådd 1 gard celsius over preindustrielt nivå. Rapporten peker på at det finnes overveldende bevis på at dette fører til dype konsekvenser for økosystemer og mennesker. Så godt som alle tropiske korallrev vil miste leveområder og stedvis utryddes, selv ved 1,5 grader global oppvarming. Isbreer vil smelte, havet vil fortsette å stige, økosystemer vil svekkes og verdifulle arter gå tapt – selv under lavutslippsscenarioer i tråd med Parisavtalens mål. Alle verdens hav varmes opp fra overflaten og ned til dypet. Oppvarmingen av havet skjer nå dobbelt så raskt som for 25 år siden. Marine hetebølger blir kraftigere og forekommer nå dobbelt så ofte som i 1982. Havet er på vei inn i en ny tilstand med mindre oksygen, lavere pH, endringer i havsirkulasjon og høyere havnivå. Mange endringer er ikke lenger til å unngå og kan ikke reverseres på århundrer.

Ekstremvær blir vanligere

Forskjellene mellom høy- og lavutslippsscenarioer er stor, så raske utslippskutt er nødvendig for å unngå de verste klimaeffektene og styre mot en bærekraftig fremtid. Rapporten viser også at ekstreme hendelser knyttet til stormflo vil bli mye vanligere, og kan gjøre stor skade for lavtliggende millionbyer, jordbruksdeltaer og små øystater. I alle utslippsscenarioer vil ekstreme havnivåhendelser, som i dag er sjeldne (én gang per århundre), forventes å inntreffe minst én gang i året mange steder allerede i 2050.

Trenger rask og ambisiøs omstilling

Rapporten kommer også med mulige løsninger for skadebegrensning og tilpasning til klimarelaterte endringer. De nesten 7000 vitenskapelige artiklene som rapporten basers på viser at flere av konsekvensene fra klimaendringer på hav og kryosfære ikke lar seg reversere i overskuelig fremtid. En rekke tiltak kan derimot iverksettes for å redusere virkningene. Vern, restaurering, økosystembasert forvaltning, reduksjon av forurensning og andre stressfaktorer vil bidra til å opprettholde økosystemene. Kuttes CO₂-utslippene raskt, kan havnivåstigningen kanskje begrenses til én meter over dagens nivå. Havet har steget 15 cm de siste hundre årene, men stiger nå med hele 3,6 mm per år. I tillegg må samfunnet tilpasses et nytt klima.

Klimaendringene og konsekvensene reduseres i de fleste tilfeller betydelig ved lave utslipp. Klimarobust og bærekraftig utvikling er avhengig av rask, ambisiøs og vedvarende omstilling til klimatilpassede samfunn med lave klimagassutslipp.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning