Rapport: Hvordan kan kommunene fremme en sirkulær økonomi?

Pixabay/ annca

Denne rapporten er basert på FoU-prosjektet "Har vi avfall i 2030", og viser hvordan norske kommuner kan bidra i omstillingen til en sirkulær økonomi. 

EU har som mål å resirkulere 55% av kommunenes avfall innen 2025, og 65% innen 2035. Dette vil kreve en helhetlig omstilling av dagens avfallssystem, og rapporten understreker at norske kommuner kan spille en nøkkelrolle i overgangen til en sirkulær økonomi. I tillegg til bedre ressursutnyttelse og lavere klimautslipp lokalt, vil en slik satsing bidra til økonomisk vekst og nye lokale arbeidsplasser. 

Tettere samordning mellom kommunale virksomheter og avfallsselskaper

Mange kommuner har valgt å organisere sine avfallstjenester i separate interkommunale selskaper, som har resultert i mer effektive tjenester og oppbygging av nødvendig spisskompetanse. Samtidig viser det seg at avstanden mellom avfallstjenestene og resten av kommuneorganisasjonen øker i mange kommuner. Dette gjør det vanskeligere for kommunene å oppnå tverrsektorielle resultater, som er viktig for å utnytte mulighetene som ligger i en sirkulær økonomi. Det oppfordres derfor til en tettere samordning mellom øvrige kommunale virksomheter og avfallsselskaper.

Rapporten mener også at kommunene i større grad må inkludere avfallsbransjens kompetanse i sitt arbeid, eksempelvis ved å invitere avfallsbransjen som rådgivende part i kommunens planarbeid. 

Kommunene bør tilrettelegge for mer samarbeid mellom ulike sektorer

For at man skal lykkes med overgangen til en sirkulær økonomi, er det avgjørende at kommuner, avfallssektoren, utdanningsinstitusjoner, produktutviklere og produsenter jobber sammen for å finne de beste løsningene. Avfallseskorten sitter som allerede på mye kompetanse om sirkulær økonomi, men problemet er denne kunnskapen ofte ikke når ut til relevante aktører. Rapporten understreker derfor viktigheten av kompetansedeling, og mener lokale, regionale og nasjonale myndigheter må legge til rette for god dialog og samarbeid. Samtidig må avfallsbransjen bli flinkere til å kommunisere ut til innbyggere, produsenter og myndigheter på lokalt og nasjonalt nivå. 

Ettersom kommunene er storinnkjøpere, er det også svært viktig at de bruker offentlige grønne anskaffelser til å fremme sirkulærøkonomi.

Rapporten er utarbeidet av Rambøll på vegne av KS. Den kan leses i sin helhet her.

Bilde © Pixabay/ annca

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning