Rapport: Det internasjonale samarbeidet om havkraft

Ocean Energy Systems

I sin årlige rapport presenterer OES status på det internasjonale samarbeidet om havkraft. Rapporten peker på at mye bra er gjort for at flere skal kunne dra nytte av energipotensialet i havet. Årsrapporten vier også plass til å vise hva hvert medlemsland har gjort i 2018, deriblant Norge.

The Technology Collaboration Programme on Ocean Energy Systems (OES) skal stimulere til internasjonalt samarbeid gjennom blant annet nettverksbygging, støtte til små og mellomstore bedrifter som er i oppstartfasen av et prosjekt, samt tilby viktige kontakter på tvers av land, industri og forskning.

Årsrapporten gir en oversikt over medlemmenes satsing på havenergi og internasjonalt samarbeid. Norge får oppmerksomhet for sin lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova). OES savner samtidig en mer klarere strategi for havkraft i Norge. Norge hadde en post på fjorårets statsbudsjett som omhandlet en strategi for flytende vindkraft, men lite konkrete planer for hvordan dette skulle gjennomføres. Innovasjon Norge, Enova og forskningsrådet får ros for deres forskningsprogrammer som skal finansiere nye prosjekter knyttet til havenergi. Runde Miljøsenter får oppmerksomhet for sin testing av bølgekraftgeneratorer, mens Ocean Power for sin testing av tidevannsgenerator i Lofoten.

Rapporten understreker også viktigheten av EU-programmer som støtter forskning og innovasjon. I 2018 innlemmet Kommisjonen SET-planen (Strategic Energy Technology Plan) som skulle gi bedre finansiering og tilrettelegging for aktører som ønsker å satse på innovasjoner innen havkraft. Strategien skal gi grunnlag for et godt samarbeid mellom EU og medlemslandene. 

For mer informasjon, kan rapporten leses i sin helhet her.

Artikkel fokus
Innovasjon