Rapport: Markedsundersøkelse om telemedisin

Telemedisin

Denne markedsundersøkelsen kartlegger europeiske telemedisinløsninger og -standarder, vurderer dagens markedssituasjoner for telemedisin, inkludert barrierer, og tester scenarier om kostnadseffektiviteten av bredere distribusjon av telemedisin.

Dataene som er samlet inn, analysen og konklusjonene kan tjene til å informere om telemedisin som et sentralt område i det digitale indre marked.

Kartleggingen av eksisterende telemedisinløsninger viser at tele-/fjernovervåkning og forebygging er de overordnede typene telemedisinløsningene, sammen med telekonsultasjon. De fleste løsningene som ble analysert har vært i bruk i over fem år, hvilket tyder på stabil etterspørsel, potensial og forpliktelse til å investere i dette området.

Kartleggingen viser også en konsentrasjon av løsninger som en del av primærhelsetjenesten, med kardiovaskulære (hjerte- og kar-) sykdommer, kronisk obstruktiv lungesykdom (Kols) og diabetes som de vanligste forholdene. Det fremgår klart av forskningen at et stort antall løsninger, særlig mobile helseapplikasjoner, retter seg mot trivsel og selvomsorg (ikke-medisinske forhold). Med hensyn til løsningstyper dominerer medisinsk utstyr og programvare markedet.

De fleste telemedisinløsninger distribueres på nasjonalt eller regionalt nivå, mens bare et fåtall er i bruk i flere medlemmstater eller utenfor EU. Dette skyldes de betydelige forskjellene i nasjonale forskrifter og trygdeordninger, som også tilskyndte EUs politiske beslutningstakere til å ta initiativ for å fremme interoperabilitet mellom løsninger og legge til rette for grenseoverskridende bruk. Slike tiltak på EU-nivå bør fortsatt være en prioritet i de kommende årene, for å stimulere utviklingen av et levende telemedisinmarked i EU.

Det fremgår av markedsanalysen at opptaket av informasjonsteknologi i Europa er den viktigste akseleratoren for telemedisin. Markedspotensialet for telemedisin er vist å være stort og forventes å vokse med en sammensatt årlig vekst på 14% i de kommende årene. Velværemarkedet vokser også raskt, mye på grunn av digital teknologi, hovedsakelig enheter man kan ha på seg og mobilapplikasjoner.

Les hele rapporten her.

Bilde © Europakommisjonen

Artikkel fokus
Marked