Rapport: Norge når ikke klimamålene

Energy Transition Norway

DNV GL har analysert energiutviklingen i Norge frem mot 2050. «Energy Transition Norway 2020» viser at Norge er langt fra å nå klimamålene, og ikke utnytter mulighetene godt nok. Samtidig er Norge godt posisjonert til ta en ledene rolle i det grønne skiftet, og her finnes det gode muligheter for norske industri- og energiaktører.

Norge har et mål om å minst halvere klimagassutslippene innen 2050, sammenliknet med 1990-nivå. Innen 2030 skal utslippene kuttes med 24%. Ifølge rapporten ligger Norge langt unna målene, og vil ikke klare å kutte utslippene med mer enn 68% innen 2050. Dersom elbil-subsidiene fjernes, vil vi være enda lenger unna klimamålet. Innen 2025 vil elektriske kjøretøyer trolig utgjøre omtrent 82% av salget av nye personbiler, mens målet er 100%. Transportslippene skal etter planen halveres innen 2030 sammenlignet med 2005, men vil trolig reduseres med 41%.

Norge forblir en stor energieksportør

Norge har et unikt energisystem med sine rike naturressurser, høy energitransport, en elektrisitetssektor som allerede er blant verdens reneste og en relativt lav befolking. Norge vil fremdeles være en stor nettoeksportør av energi fram mot 2050. Det er ventet at gasseksporten vil være stabil fram mot 2040 grunnet stabilt gassbehovet i Europa, og at den deretter vil avta og falle under dagens nivå. Rapporten anslår derimot at den totale olje- og gasseksporten vil være 36% lavere i 2050 sammenlignet med 2019. Det kan resultere i 153 milliarder kroner i tapte inntekter per år, og økt strømeksport vil ikke kunne kompensere for dette tapet.

Norske aktører godt posisjonert for det grønne skiftet

Det grønne skiftet åpner for mange nye markeder der norske industri- og energiaktører har unike muligheter til å ta teknologilederskap. Norge har allerede betydelig kompetanse innen LNG-, batteri- og hydrogenframdrift for innenlandstrafikk, og rapporten peker på at denne lederrollen må utvides til forskning, utvikling og pilotering av lav- og nullutslippsdrivstoff og tilhørende infrastruktur for internasjonal shipping. I tillegg gjør kompetansen fra olje- og gassidustiren Norge godt posisjonert til å ta en ledende rolle innen flytende havvind, og avkarbonisering av naturgass kommer til å bli svært viktig for å sikre et marked for norsk gass og tilhørende industri.

Industrien trenger forutsigbare rammer, gode incentivordninger og langsiktige satsinger. Rapporten presiserer derfor at målrettet politikk og effektiv implementering er avgjørende for å nå klimamålene. I tillegg må myndighetene tilpasse sin verktøykasse til den enkelte sektor dersom Norge skal få utnyttet mulighetene i det grønne skiftet. Denne verktøykassen inkluderer offentlige investeringer i forskning, utvikling og finansiering av fullskalaprosjekter.

Rapporten er utarbeidet av DNV GL på oppdrag fra Norsk Industri og bransjeforeningen Elektro og Energi. Den kan leses i sin helhet her.

Artikkel fokus
Marked
Aktører