Rapport: Norge topper EUs innovasjonsliste

European Innovation Scoreboard 2020

European Innovation Scoreboard (EIS) 2020 gir en komparativ analyse av innovasjonsevnen til europeiske land og regionale naboer. EU-kommisjonenes årlige analyse vurderer styrker og svakheter i nasjonale innovasjonssystemer, og målet er å hjelpe land med å identifisere hvilke områder de kan bli bedre på. Norge gjør det godt også i år, og scorer høyt på bedriftsintern IKT-opplæring og innovasjon i små- og mellomstore bedrifter. 

Rangeringen dekker EUs medlemsland, Norge, Island, Sveits, Storbritannia, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia, Ukraina, Tyrkia og Israel. Innovasjonsprestasjonen blir målt ved hjelp av 27 indikatorer, og landene blir delt inn i fire grupper:

  • Innovasjonsledere (Innovation Leaders) med prestasjoner godt over EUs gjennomsnitt
  • Sterke innovatører (Strong Innovators) med prestasjoner over eller nært EUs gjennomsnitt
  • Moderate innovatører (Moderate Innovators) med prestasjoner under EUs gjennomsnitt
  • Svake innovatører (Modest Innovators) med prestasjoner godt under EUs gjennomsnitt

Sveits topper listen

EIS 2020 viser at innovasjonsevnen i Europa fortatt har en stabil økning. I gjennomsnitt har innovasjonsytelsen økt med 8,9% siden 2012, med de største økningene i Litauen, Malta, Latvia, Portugal og Hellas. Av innovasjonslederne er det Sveits som topper listen, etterfulgt av Sverige, Finland, Danmark, Nederland og Luxembourg.

Norge er en sterk innovatør

Norge var lenge med i gruppen «moderate innovatører», men har siden 2017 vært regnet som en sterk innovatør. Vi har enda til gode å komme opp i førstedivisjon. Fra 2018 til 2019 rykket vi opp fra 17. til 9. plass. Norge holder seg på 9. plass også i år, og er tredje best i gruppen sterke innovatører, like bak Belgia og Storbritannia.

Norge er desidert best når det kommer til bedriftenes satsing på IKT-opplæring av egne ansatte. Vi scorer nest best på små og mellomstore bedrifter med prosess- eller produktinnovasjon, og tredje best andelen små og mellomstore bedrifter som driver innovasjon. Norge scorer også godt på indikatorer for innovasjonsvennlighet, samarbeidsrelasjoner mellom forskningssystemet og næringslivet, offentlig finansiert FoU, vitenskapelig sampublisering, et attraktivt forskningssystem og menneskelige ressurser.

Av alle indikatorer, scorer Norge dårligst på risikokapitalinvesteringer, FoU i nærigslivet, ikke-forskningsbasert innovasjon, salg av nye innovative produkter, og intellektuelle rettigheter (patenter, design og varemerkesøknader). Dette henger blant annet sammen med at Norge har en næringsstruktur med mye aktivitet og verdiskaping i næringer som ikke er preget av høyteknologiske produkter.

For mer informasjon, se her og her.

Artikkel fokus
Innovasjon
Kategorier