Rapport: OES-Environmental 2020 State of the Science

OES-Environmental rapport

Pacific Northwest National Laboratory har på vegne av OES-Environmental publisert "OES-Environmental 2020 State of the Science Report: Environmental Effects of Marine Renewable Energy Development Around the World. Report for Ocean Energy Systems (OES)". Rapporten presenterer den nyeste forskningen om miljøeffekter av havenergi. Rapporten utforsker de viktigste utfordringene knyttet til utviklingen og utplasseringen av anlegg innen havenergi, ser på overvåkingsteknologier og gir ledelses- og planleggingsanbefalinger for en mer effektiv distribusjon av havenergi-anlegg.

Rapporten bekrefter tidligere funn om havenergiens begrensede miljøpåvirkninger. Kontinuerlige overvåkningsprogrammer viser at det marine dyrelivet ikke påvirkes vesentlig av bølge- og tidevannstrømanlegg. Dessuten er det påvist positive effekter av kunstige skjær innen marine beskyttede områder.

Den største bekymringen for kollisjonsrisiko mellom anlegg og marint liv har blitt mye undersøkt. Til dags dato har det ikke vært noen observasjoner av et sjøpattedyr eller en sjøfugl som noen gang har kollidert med et havenergianlegg. Fisk tiltrekkes naturlig av strukturer i vannet, men har heller ikke blitt skadet av havenergianlegg, ifølge rapporten.

Rapporten foreslår å redusere dokumentasjonskravene ad risiki for støy under vann og elektromagnetiske felt, ettersom virkningene er dokumentert lave. Dette medfører også å redusere overvåkningskravene for disse påvirkningene og bruke referansedata fra eksisterende prosjekter som beslutningsgrunnlag i konsesjonssøknader. 

Den iterative, læringsbaserte prosessen "Adaptive Management" anbefaler stegvis utrulling og periodiske analyser av tilstanden i den marine sektoren. Dette gjør utplasseringer av havenergianlegg tryggere. Tilnærmingen er viktig i forhold til den videre fremveksten av havenergi, hvor også behovet for helhetlig forståelse av de marin økologiske konsekvenser av nærliggende kommersielle havbruksanlegg må tas hensyn til.

Les rapporten her

Artikkel fokus
Marked
Offentlig forvaltning