Rapport: Råmaterialenes rolle for bærekraftsmålene

Bilde © FNs bærekraftsmål /wikimedia

Råmaterialer spiller en betydelig rolle i det moderne samfunnet, økonomisk vekst og velferd. De kan hindre eller bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Rapporten ser på råmaterialene i hele verdikjeden. Blant annet i transport-, bygg- og anlegg- og energisektoren, samt for høyteknologiske innretninger er råmaterialer essensielle. Produksjonen råmaterialene er en del av kan generere både miljømessige og sosiale gevinster; særlig i utviklingsland, men de miljømessige innvirkningene avhenger av hvor miljøvennlig industrien opererer, samt forbrukernes miljøbevissthet. Det er enkelte fellesnevnere for råmaterialenes mulige innvirkning på bærekraftsmålene - direkte eller indirekte. Rapporten har vurdert hvordan råmaterialer vil innvirke på muligheten til å oppnå hvert enkelt mål.

Råmaterialenes todelte rolle
Produksjon av råmaterialer bidrar til økte klimautslipp, men de er samtidig viktige for lavutslipps-teknologier som bidrar til å redusere utslipp og motvirke klimaendringene. Utvinning og produksjon av materialer kan også forurense vannforekomster og skape vannmangel, men noen materialer er viktige for miljø- og vannbehandlingsteknologier.

Sysselsetting påvirkes også av råmaterialer. På den ene siden bidrar de til jobbskaping og økonomisk vekst. Samtidig kan arbeidstakere utsettes for negative forhold som forårsaker skader og påvirker helsen deres. Eksempler på dette kan være økt forekomst av barnearbeid samt aktører som bryter menneskerettighetene ved å utnytte arbeidsinnvandring. Potensielt kan flere aktører starte gruvedrift og skogbruk som opererer ulovlig og flere arbeidsulykker kan forekomme. Den samme industrien kan også forårsake ødeleggelse av lokal, sårbar natur- og kulturarv.  

Et stort potensial i skogbruk
Et klimavennlig skogbruk realiseres ved bærekraftig hogst, planting av trær, bruk av mer trevarer til materialer og energiproduksjon, og ved å minimere avskoging. Denne sektoren har potensial til å bidra positivt til biologisk mangfold og klima, og rapporten legger stor vekt på at bærekraftig skogbruk er viktig. Innovasjon i form av tjenester, produkter, og andre løsninger, kan også komme som en konsekvens av et industrielt løft.

Sammenkoblinger mellom bærekraftsmålene og de ulike stadiene i forsyningskjeden er avgjørende for å fremme bærekraftig utvikling og identifisere gode politiske løsninger.

Les hele rapporten, Mapping the Role of Raw Materials in Sustainable Development Goals - A preliminary analysis of links, monitoring indicators, and related policy initiatives, her. 

Artikkel fokus
Marked