Rapport: Status for bærekraftsmålene

bærekraftsmålene

Rapporten måler status for oppnåelse av bærekraftsmålene. Norge har allerede nådd seks av målene, men har en del utfordringer knyttet til blant annet mål 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og 13 (stoppe klimaendringene).

The Sustainable Development Report er en av flere årlige rapporter som måler fremgangen til FNs bærekraftsmål. Hvert av de 17 målene blir klassifisert med en grønn, gul, oransje eller rød status, avhengig av størrelsen på avstanden til måloppnåelse. I den samlede rangeringen havner Norge på en sjetteplass. Sverige, Danmark og Finland topper listen. Asia har hatt størst fremgang siden 2015, og flere land i regionen har også håndtert koronapendemien på en god og effektiv måte.

Covid-19 rammer nesten alle bærekraftsmålene

Verden står overfor den verste økonomiske krisen siden 1930-tallet, og ikke minst en helsekrise. I tråd med bærekraftsmål 3 (god helse og livskvalitet), vil det fremover bli svært viktig å styrke kapasiteten i alle land for tidlig varsling, risikoredusering og håndtering av nasjonale og globale helserisikoer. Covid-19 vil påvirke nesten alle bærekraftsmålene negativt, og kan føre til et enormt tilbakeslag i arbeidet for å nå målene. Særlig vil det ramme fattige land og sårbare grupper, og verden må styrke innsatsen det neste tiåret dersom 2030-agendaen skal oppfylles. Rapporten har identifisert fem viktige tiltak knyttet til det internasjonalt samarbeidet for å nå målene:

 • Spre god praksis
 • Styrke finansieringsmekanismer for utviklingsland
 • Adresser de verste sultområdene
 • Sikre sosial beskyttelse
 • Fremme utviklingen av nye medisiner og vaksiner.

Rapporten sier også at det eneste lyspunktet med Covid-19 er at nedgangen i økonomisk aktivitet har hatt en positiv innvirkning på miljøet. En økonomisk gjenreising som ikke går på bekostning av klima og miljø bør derfor være en hovedprioritet fremover.

Norge på riktig vei, men har utfordringer hva gjelder forbruk, ernæring og utslipp

Norge befinner seg på sjetteplass på den samlede vurderingen, og har allerede oppnådd følgende bærekraftsmål:

 • 1 (utrydde fattigdom)
 • 3 (god helse)
 • 5 (likestilling mellom kjønnene)
 • 7 (ren energi for alle)
 • 10 (mindre ulikhet)
 • 17 (samarbeid for å nå målene)

Det er fortsatt noen utfordringer knyttet til mål 9 (innovasjon og infrastruktur), 11 (bærekraftige byer og samfunn), 14 (liv under vann) og 16 (fred og rettferdighet). Vi er derimot på riktig vei for mål 11 og 16, mens det har vært en moderat forbedring for mål 9 og 14.

Når det gjelder mål 4 (god utdanning), 6 (rent vann og sanitærforhold), 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst) og 15 (liv på land), har Norge signifikante utfordringer. Fremgangen til mål 6 har stagnert, mens det har vært en moderat fremgang på mål 4. På de to andre er vi på riktig vei.

De største utfordringene er knyttet til mål 2 (utrydde sult), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og 13 (stoppe klimaendringene). Det dårlige resultatet for mål 2 har sammenheng med ernæring, herunder Høy BMI i befolkningen og dårlige resultater knyttet til Trophic level og Sustainable Nitrogen Management Index (SNMI), som måler energiintensiteten i kostholdet og reflekterer mengden planter relativt til dyr i kostholdet. På mål 12 scorer Norge svakt på alle indikatorer, og spesielt på elektronisk avfall, kommunalt avfall (inkludert husholdningsavfall) som ikke resirkuleres eller komposteres, og utslipp av svoveldioksid og nitrogen ved import. Høye utslipp av karbondioksid knyttet til energiproduksjon gjør at vi scorer dårlig på mål 13, og her har fremgangen også stagnert.

For mer informasjon, les rapporten i sin helhet her.

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning