Rapport: Trender og drivere i EUs blå økonomi

blue economy report 2020.

The EU Blue Economy Report 2020 beskriver omfanget av og vekstpotensialet til den blå økonomien. Rapporten understreker den viktige rollen blå sektor har for å få omstille EUs økonomi etter Covid-19, og for nå målene i European Green Deal.  

Med en omsetning på 750 milliarder euro i 2018, er den blå økonomien en drivkraft for økonomisk vekst, innovasjon, sysselsetting og velferd i EU. Sektoren sysselsatte rundt 5 millioner mennesker i 2018, som var en økning på hele 11,6% fra året før. Storbritannia, Spania, Tyskland, Italia og Frankrike er de største bidragsyterne til den blå økonomien, både når det gjelder sysselsetting og verdiskaping. Mesteparten av veksten i sysselsetting er knyttet til kysttursime. Antall arbeidsplasser innen offshore vind har også økt kraftig, og antall arbeidsplasser er nidoblet på under ti år. Dette viser at den blå økonomien har klart seg bra etter forrige finanskrise, men mange sektorer er nå hardt rammet av korona-pandemien. Rapporten gir en oversikt over både etablerte og fremvoksende sektorer, og deres bidrag til den blå økonomien.

Etablerte sektorer

 • Kystturisme
 • Høsting av levende marine ressurser
 • Offshore fornybar energi (havvind)
 • Maritim transport
 • Havneaktivitet
 • Shipping

Europa er ledene i verden når det kommer til havvind, og har 90% av global installert kapasitet. I 2019 stod sektoren for 0,1% av jobbene i den blå økonomien, og 0,5% av verdiskapingen. Sektoren er fremdeles relativt liten, men er ventet å vokse betydelig i årene som kommer. EU har en installert kapasitet på 22.1 GW, med Storbritannia, Tyskland, Danmark, Nederland og Belgia som de største produsentene. I 2019 ble ti nye prosjekter med totalt 502 nye vindturbiner ferdigstilt, og dette tilsvarte en økning på 3,6 GW installert kapasitet. Havneaktivitet har hatt en jevn økning i sysselsetting og verdiskaping siden 2009, og det er også ventet at akvakultursektoren vil fortsette å vokse som følge av økende etterspørsel etter sjømat i EU. Når det kommer til sysselsetting, er kystturisme den desidert største bidragsyteren til den blå økonomien, men sektoren har blitt hardt rammet av korona-pandemien. Både EU og nasjonale regjeringer har satt i verk tiltak for å hjelpe, men det er for tidlig å si hvilken effekt dette vil ha, og hva de endelige økonomiske konsekvensene vil bli.
 

Framvoksende sektorer:

 • Offshore fornybar energi (flytende havvind, flytende solceller, hydrogen)
 • Avsalting av sjøvann
 • Blå bioøkonomi
 • Marine mineraler
 • Sjøforsvar og maritim utstyrsproduksjon
 • Sjøkabler

Disse sektorene har stort vekstpotensial, men møter en rekke utfordringer knyttet til blant annet teknologi, finansieringsbehov, liten markedsandel og forbrukeraksept. I European Green Deal understreker Kommisjonen viktigheten offshore fornybar energi har for å nå målet om klimanøytralitet i 2050, og særlig havvind. Flytende havvind har en installert kapasitet på 45 MW, og det anslås at Europa har et fremtidig potensial er på 4540 GW. Rapporten peker på at EUs forsknings-og innovasjonsprogrammer vil spille en viktig rolle for videre teknologiutvikling og kommersialisering. Bølgekraft og tidevannsenergi har også et stort potensiale, men er fremdeles på et relativt tidlig stadium. Tidevannsenergi har hatt en god teknologisk fremgang de siste tre årene, mens bølgekraftteknologi henger etter. Flytende solceller må fremdeles overvinne en rekke teknologiske utfordringer, og det samme gjelder offshore hydrogen.

Rapporten inkluderer for første gang sjøkabler, som er svært viktig for interkontinental datatrafikk og energioverføring mellom EUs medlemsland. En stor andel av sjøkablene i EU ble installert tidlig på 2000-tallet eller før, og over 100 kabler med en samlet lengde på 275 000 km må snart byttes ut. I tillegg inneholder rapporten flere casestudier, blant annet om hvilken innvirkning utdanning og kompetanseheving har på den blå økonomien, og sosioøkonomiske fordeler knyttet til flerbruksplattformer.

For mer utfyllende informasjon, les hele rapporten her.

Artikkel fokus
Marked