Rapport: Trender og utsikter for maritime transport

Review of maritime transport 2019

Global økonomisk usikkerhet, nye tariff-avtaler mellom USA og Kina, og strengere klimareguleringer har bidratt til negativ vekst for maritim transport i 2018. FN anslår vekst på 2.6% i 2019, og en årlig vekst på 3.4% for perioden 2019-2014. 

Rapporten Review of Maritime Transport 2019, utgitt av FN (UNCTAD), presenterer nøkkeltall for 2018 og skisserer trender for 2019. I et globalt perspektiv har handelspolitikk og proteksjonisme lagt føringer for maritim transport i 2018. I tillegg har Brexit, geopolitisk ustabilitet, og reduserte oljepriser bidratt til negativ vekst. Svekket industri og regional økonomisk nedgang, kombinert med redusert etterspørsel har også påvirket transportsektoren. 

Handelskrig mellom USA og Kina påvirket 2% av verdens maritime handel 

I 2018 økte maritim verdiskapning kun med 2,7% sammenlignet med 4.1% i 2017. Global havnetrafikk har også hatt en nedgang på 2% sammenlignet med foregående år. I tillegg har konteinerhandel blitt svekket 3.4%. Anslagsvis har 2% av verdensmarkedet for maritim handel blitt påvirket av økte tollsatser mellom USA og Kina. Handelskrigen har spesielt hatt negative ringvirkninger for utviklingsland. Til tross for nedgang i markedet, økte det totalet handelsvolumet 2018 til 11 milliarder tonn.   

Framtidsutsikter: “ny normal” for maritim transport  

Rapporten vektlegger endrede strukturer for tilbud og etterspørsel i maritim handel fremover. Blant annet trekkes det frem at nye reguleringer for havner, økt usikkerhet knyttet til tariffpolitikk, og geopolitisk ustabilitet vil være sentrale faktorer. Trender som vil påvirke maritim transport i årene fremover kan oppsummeres slik: 

  • Moderat vekst i global økonomi og handel  

  • Økning i regional handelsflyt  

  • Endringer i kinesisk økonomi  

  • Teknologisk utvikling vil spiller en større rolle i verdikjeder og logistikk  

  • Hyppigere naturkatastrofer og hendelser forårsaket av klimaendringer 

Risikovurderinger for klimaendringer, tilpasningsdyktighet for sjøhavner spesielt, og transportinfrastruktur generelt identifiseres som en stadig viktigere prioritering. Disse risikoene har ført til en akselerert agenda for bærekraftig utvikling, og tvinger frem behovet for en overgang mot renere drivstoffkilder.  

I 2020 innføres det maksgrense på 0.5% svovel i drivstoff. Dette er forventet å gi betydelige fordeler for både helse og miljø, men antas å bringe med seg nye utfordringer for shipping industrien.  

Digitalisering et viktig verktøy for samspill  

UNCTAD anslår vekst på 2.6% i 2019, og en årlig vekst på 3.4% for perioden 2019-2024. Spesielt vil vekst i konteinerdrevet handel av tørr gass bidra til dette. Rapporten antyder også positive effekter av Kinas Belt and Road initiativ og nye bilaterale handelsavtaler.  

UNCTAD oppmuntrer til forbedret planlegging og håndtering av klimaregulering med sikte på global transportpolitikk. Hensikten er å bedre kunne håndtere politiske endringer og bidra til at selskaper lettere kan håndtere politisk ustabilitet og bevege seg vekk fra fossilt brensel. Verktøy som digitalisering, kunstig intelligens, Internet of things, og Block Chain vil bli viktige fremover for å øke kontakt mellom havner og shipping industrien. 

Rapporten kan leses her 

Artikkel fokus
Marked