Sosial innovasjon effektiviserer helsesektoren

ESTHER

Offentlig sektor trenger systemer som styrker eldreomsorgen på en bærekraftig og effektiv måte. Mange brukere av helsetjenester opplever behov for økt samarbeid mellom de ulike instansene. “Esther” tar sikte på å styrke samarbeidet for å kunne yte mer ressurseffektiv og treffende hjelp. 

Eldre pasienter med sammensatte omsorgsbehov mottar ofte tjenester fra flere offentlige instanser på en gang. Mange besøker akuttmottak, har hyppige sykehusinnleggelser, eller får langtidsomsorgstjenester hjemme eller på sykehjem. Dette krever både koordinering, integrering og informasjonsflyt mellom de ulike aktørene. Jönköping fylke i Sverige har utviklet en løsning. Esther-nettverket har ført til bedre samarbeid blant helse- og omsorgstjenesten og redusert kostnader. 

Digital person skal styrke offentlig samarbeid 

Fokuset for nettverket har vært å tilby tjenester som tilfredsstiller individuelle behov hos den enkelte pasient. “Esther” er ingen virkelig person, men en simulert representasjon av individer med sammensatte omsorgsbehov. Dette er personer som kreverkoordinering og integrering mellom sykehus, primæromsorg og hjemmesykepleie. 

Ofte må “Esther” må forholde seg til en rekke ulike helseinstanser, gjennomgå ulike tester, og opplever lange ventekøer. ESTHER-nettverket har som målsetning å effektivisere dette systemet. Dette oppnås blant annet gjennom å utarbeide rutiner og retningslinjer for å stille spørsmål som bidrar til å effektivisere relevant helsehjelp.  

Tverrfaglig samarbeid skaper bedre brukeropplevelse 

legekontorer, sykepleiere og omsorgsarbeidere. Sammen har disse identifisert hvilke utfordringer pasienter med sammensatte behov møter på i helsevesenet, og iverksatt forbedrende tiltak. Esther-nettverket har hatt som målsetning å  

  • Utvikle fleksible organisasjoner med fokus på pasientopplevelser  

  • Utvikle effektive og mer treffende rutiner for diagnose og medisinering  

  • Forbedre informasjonsflyt på tvers av ulike instanser  

  • Utarbeide felles IT-systemer  

  • Utarbeide et digitalt kompetansesenter for å styrke kompetanse i helsevesenet  

Esther gir gode resultater: kostnadseffektivt og kapasitetsbesparende  

 Arbeidsmetodikken har ført til en felles handlingsplan for hele fylket, og nye strukturer skal sikre trygg og lik omsorgshjelp for alle pasienter.  

Gjennom nettverket vil relevante aktører lettere kunne identifisere hvilken hjelp som trengs i en gitt situasjon, for å forhindre at helsesystemene blir overbelastet. Nettverket har resultert i et unikt, sømløst og integrert program for eldreomsorg i Jönköping. Et uventet resultat var en stor reduksjon i behovet for sykehussenger i regionen, noe som har ført til en enorm kostnadsbesparelse. 

Les mer her

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning
Tags