Nøkkelinformasjon EØS-midlene

Nøkkelinformasjon EØS-midlene

 

EØS-midlene åpner muligheter for norske offentlige og private aktører til å styrke sitt samarbeid og utvikle produkter sammen med partnere fra sentral- og øst-Europa.

 

EØS-midlene 2014-2021 består av 2,8 milliarder Euro, og deles inn i to ordninger;

  • Norway Grants, hvor Norge står for 100% av midlene
  • EEA Grants, hvor Island står for 3%, Liechtenstein 1% og Norge 96% av midlene

Fordelingen innen EEA Grants er basert på landenes BNP.

 

Mottakerlandene er Polen, Romania, Ungarn, Bulgaria, Tsjekkia, Litauen, Hellas, Slovakia, Kroatia, Portugal, Latvia, Estland, Slovenia, Kypros og Malta.

 

Programinndeling

 

Regjeringen, i samarbeid med Island og Liechtenstein har identifisert følgende prioriterte hovedsektorer for perioden 2014-2020:

  • Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft
  • Sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og sysselsetting for ungdom
  • Miljø, energi, klima og lavkarbonsamfunnet
  • Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter
  • Justis og innenrikssaker.

 

Hvert av mottakerlandene vil ha en individuell sammensetning av programmer, som vil gjenspeile mulighetene, utfordringene og aktuelle samarbeidsområder for de ulike landene. Hvert program fordeler midlene på prosjekter etter åpne utlysninger med fastsatte frister.

 

For mer informasjon om hovedsektorene og programmene, se EØS-midlenes blåbok.

 

Programmene administreres av en nasjonal programoperatør, som i de fleste tilfeller er offentlige institusjoner. Disse er ansvarlige for publiseringen av prosjektutlysningene, og å overvåke at prosjektene gjennomføres i tråd med et satt regelverk for EØS-midlene.

 

Norsk deltakelse

 

I de fleste programmene vil det være en norsk partner som på linje med programoperatøren er med på å utvikle programmene, og som vil være til støtte for norske parter i prosjekter. Dette vil være større aktører som for eksempel Innovasjon Norge, Riksantikvaren, KS eller Kriminalomsorgen.

 

Bilaterale midler

 

2% av EØS-midlene er øremerket bilateralt arbeid i de ulike programmene. Disse vil på et tidlig stadie kunne søkes om i egne utlysninger til reisestøtte i forbindelse i partnersøk. Etter programutlysningene vil det kunne søkes om midler for studieturer, konferanser, workshops og utvekslinger.

 

EØS-midlenes sekretariat

 

EØS-midlene forvaltes av Financial Mechanism Office (FMO), som har sitt sete i Brussel. FMO er også ansvarlig for de tekniske sidene av donorenes arbeid, som blant annet utbetaling av midler. Kontroll- og overvåkingsansvaret av prosjektene ligger først og fremst hos nasjonale myndigheter i mottakerlandene.