Prosjekter

[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] Identifiserer muligheter som gagner både miljø og minsker trengsel gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Prosjektet skal samle, analysere og valorisere marint søppel.
[Horisont 2020] Lærer opp 15 unge forskere innen sirkulær økonomi, og på den måten danne en gruppe av fremtidige ledere innen forskning, politikk og næringsliv.
[Horisont 2020] Systemet skal kunne kombinere og integrere fornybare energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet
Alternative måter å håndtere den organiske fraksjonen av kommunalt avfall (OFMSW) kan bidra til høyere verdi for denne typen avfall
Prosjekter ønsker å finne ut hvorvidt lokalt eierskap påvirker aksepten for utbygging av fornybar energi.
[Horisont 2020] Roboter skal effektivisere vedlikehold av gammel infrastruktur som tuneller og broer.
[Interreg] Systemet kan komplementere satellittnavigasjonssystemer når disse ikke fungerer optimalt grunnet forstyrrelser.
[Horisont 2020] Ved å samle eksisterende kompetanse og dele god praksis, skal prosjektet fremskynde utviklingen av ORE-sektoren.
[Horisont 2020] Utviklingen av et rammeverk som letter samspillet mellom IoT og sirkulærøkonomi vil bidra til å realisere Green Deal.
[Horisont 2020] Autonom lasthåndtering om bord i skip og i havner skal bidra til at godstransport til sjøs mer miljøvennlig og konkurransedyktig.
[Horisont 2020] Prosjektet videreutvikler digitale hjelpemidler som gjør det mulig for eldre å bo hjemme lengst mulig.
Filtrer prosjekt på tema