VälTel: Utvikler nye velferdsløsninger og støttesystemer for fremtidens helsetjenester

Prosjektakronym
VälTel


VälTel utvikler nye velferdsløsninger og støttesystemer som skal bidra til å løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer. 

Prosjektpartnerne består av teknologiutviklere, leverandører og offentlige helse- og omsorgstjenesteytere. Ved å dele sin kunnskap og erfaring, skal de sammen utvikle og teste nye løsninger og infrastruktur som er tilpasset brukernes behov. Velferdsteknologien testes ut gjennom tre testlaboratorier:

  • Desentraliserte helserom og mobile helseløsninger
    Dette går ut på å flytte behandling, oppfølging og overvåkningav pasienter ut av spesialisthelsetjenesten og inn i hjemmet.
  • Instrumenterte hjem
    Prosjektet skal undersøkehvordan velferdsteknologisk instrumentering av hjemmet kan øke trygghet og sikkerhet for beboerne.
  • Støtte innen akuttmedisin
    Mange brukere ute i distriktene bor langt unna sykehus og spesialister, og man skal se på hvordan velferdsteknologi kan understøtte dette i akutte situasjoner. Prosjektet ønsker å utvikle en «akkuttveske» som kan hjelpe sykepleiere med å handle pasienter som er alvorlig syke. På sikt skal denne også kunne brukes av personer som ikke er helsepersonell, slik som man gjør med hjertestartere i dag. 

VälTeler et samarbeid mellom norske og svenske regioner, og variasjonene i landenes hese- og omsorgstjenester vil bli viktig for å identifisere hvordan ulik organisering påvirker bruken av velferdsteknologi. Graden av utfordringer varierer også mellom regionene, og målet er at man ved å utveksle erfaringer og kunnskap vil få ytterlige forbedringer og større omstillingsvilje. Sammenlignet med andre skandinaviske regioner, oppleverJämtland Härjedalenallerede mange utfordringer knyttet til eldrebølgen. Regionen skal derfor bruke denne erfaringen som et fortrinn i utviklingen og implementeringen nye desentraliserte velferdsteknologiske løsninger.

Prosjektet ble avsluttet i juli 2019, men fikk nylig nesten 2 millioner euro fra Interreg-programmet til å fortsette arbeidet. VälTel II skal videreføre arbeidet med å implementere resultatene fra det opprinnelige prosjektet, og vil pågå frem til oktober 2022.

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 998 596
Kontakt prosjekt

Prosjektledere:

Håkon Sivertsen:
hakon.sivertsen@tfou.no 

Marie Norlén:
marie.norlen@regionjh.se