Prosjekter Blå Vekst

[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] Identifiserer muligheter som gagner både miljø og minsker trengsel gjennom ny teknologi, logistikk- og nye transportkonsepter
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Prosjektet skal samle, analysere og valorisere marint søppel.
[Interreg] Systemet kan komplementere satellittnavigasjonssystemer når disse ikke fungerer optimalt grunnet forstyrrelser.
[Horisont 2020] Ved å samle eksisterende kompetanse og dele god praksis, skal prosjektet fremskynde utviklingen av ORE-sektoren.
[Horisont 2020] Autonom lasthåndtering om bord i skip og i havner skal bidra til at godstransport til sjøs mer miljøvennlig og konkurransedyktig.
[Horisont 2020] Fartøyet vil ha en kombinasjon av batteridrift og hydrogendrevet brenselcelle.
[Horisont 2020] Aorta 2 utvikler en ny metode for bærekraftig høsting og bioraffinering av stortare.
[Horisont 2020] ShipFC utvikler et nytt energisystem basert på brenselceller som bruker grønn ammoniakk som drivstoff.
[Horisont 2020] Et preventivt strømgjerde skal hindre lakselus fra å komme inn i merdene.
[Horisont 2020] FLAGSHIP utvikler den første 10 MW vindturbinen som installeres på et flytende fundament.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet tilbyr en forskningsdatasky for havforskning og den blå økonomien innen rammen av den europeiske vitenskapsskyen.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjekt for å demonstrere og validere et innovativt PTO delsystem for tidevannsturbiner.