Nøkkelinformasjon Cleantech

Nøkkelinformasjon Cleantech

I 2015 ble The Energy Union Framework Strategy stadfestet som ett av ti prioriteringsområder for Juncker-kommisjonen, som et ledd i arbeidet mot en felles europeisk energiunion. I tillegg til å gjøre Europa mindre avhengig av energiimport, vil arbeidet lede til økt sysselsetting, fremme grønn vekst, og gjøre Europa mer konkurransedyktig.

Med bakgrunn i Juncker-kommisjonens ambisiøse klimafokus, er det behov for vidstrakt nyskapning. Skal EUs mål om å gjøre Europa til en forkjemper i klimakampen oppnås, er det behov for innovasjon innen en rekke næringer. Utvikling og kommersialisering av Cleantech vil derfor spille en sentral rolle i Europa de kommende år.
Som fremhevet i VINN Agder, har landsdelen et stort potensiale for grønn verdiskapning. Sørlandet innehar høy kompetanse innenfor tekniske fagområder, både i praksis og akademisk, i tillegg til verdifulle naturressurser. Dette legger et solid fundament for at virksomheter fra landsdelen aktivt skal kunne ta del i verdiskapningen som ligger fremfor oss.

Strategi og finansiering

EU har som mål å innen 2020 ha oppnådd det såkalte 20-20-20-målet:

  • 20% lavere drivhusgassutslipp sammenlignet med 1990

For å redusere drivhusgassutslipp har man som hovedverktøy det såkalte EU Emission Trading System (ETS), hvor man omsetter utslippskvoter. Dette er spesielt rettet mot storskalafasiliteter i kraft-, luftart- og industrisektorene, som til sammen står for omtrent 45% av EUs drivhusgassutslipp.
Sektorene som ikke dekkes av ETS står for de resterende 55% av drivhusgassutslipp, og inkluderer husholdninger, landbruk, avfall, transport (unntatt luftfart) etc. Disse dekkes av nasjonale utslippsmål som varierer med BNP for hvert land. Kommisjonen overvåker at målene blir nådd.

  • 20% av energiforbruket skal komme fra fornybare kilder

EUs medlemsland har påtatt seg bindende nasjonale mål for å øke andelen energiforbruk fra fornybare kilder innen 2020. Målene varierer i takt med hvert lands grunnlag for produksjon av fornybar energi, og deres evne til å øke deres andel.  

  • En 20%-økning i energieffekt.

EU støtter utvikling av lavkarbonteknologi, for eksempel gjennom Horizon 2020 og NER300-programmet for fornybar energiteknologi og karbonfangst- og lagring.
EU antar at det vil behøves omtrent 100 milliarder euro i investeringer per år for å oppnå 20-20-20-målene. Det er derfor, i tillegg til Horizon 2020, flere fond som skal bidra til måloppnåelse: Project Development Assistance (PDA), European Energy Efficiency Fund (EEE F), Private Financing for Energy Efficiency instrument (PF4EE), European Structural & Investment Funds (ESIF). Det er også etablert initiativer for å øke private investeringer i energieffektivitet, som Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) og Investor Confidence Project – Europe.